REGULAMIN

 • Postanowienia ogólne

 • Definicje

 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Własność intelektualna

 • Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Strona wawasoft.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę wawasoft.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę wawasoft.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony wawasoft.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.  DEFINICJE

 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie wawasoft.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

 • USŁUGODAWCA – Wawasoft Sp. z o.o., adres siedziby: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa , adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000783420, NIP: 9512483070, REGON: 383168903, adres poczty elektronicznej: info@wawasoft.com, tel.: +48 22 378 49 69.

 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  • korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  • korzystanie z Newslettera,

 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • przeglądarka internetowa,

  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wawasoft.com

  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wawasoft.com

  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem wawasoft.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością wawasoft.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony wawasoft.pl, bez zgody Usługodawcy.

 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony wawasoft.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wawasoft Sp. o.o.
Atrium Centrum
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
info@wawasoft.pl
Telefon: +48 22 378 49 69

NIP: 9512483070, KRS: 0000783420, REGON: 383168903
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego